Deklaracja dostępności - Zespół Szkół nr 5 w Lublinie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie

Adres podmiotu:

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie
ul. Elsnera 5
20-854 Lublin

 

Data publikacji strony internetowej: 06.03.2024 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06.03.2024 r.

Strona internetowa Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II jest Zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 06.03.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 06.03.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest nauczyciel - Grzegorz Mazurewicz, grzegorz.mazurewicz@zs5.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 817404019. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Górskiej. Wejście dla niepełnosprawnych jest przez drzwi boczne (tuż obok wejścia głównego) z wykorzystaniem pochylni.

W środku budynku dostęp do wszystkich czterech poziomów zapewnia winda dla niepełnosprawnych umiejscowiona w pobliżu wejścia głównego. Dwie toalety dla niepełnosprawnych: jedna w pobliżu wejścia głównego, druga w pobliżu sali sportowej. Dostęp do sali sportowej przez schody wraz z platformą do przewozu wózków inwalidzkich. Na schodach zamontowane są poręcze. Budynek nie posiada informacji głosowych, pętli indykcyjnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Na parkingu szkoły nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.