Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy  spełniają kryterium dochodowe i co najmniej 1 z  wymienionych poniżej  okoliczności. 
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendia szkolne powinny być składane prze wnioskodawców w nieprzekraczalnym terminie do 15 września br. 
Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji STYPENDIA, umożliwiającej elektroniczną obsługę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://stypendia.edu.lublin.e

Stypendia i zasiłki / lublin.eu - oficjalny portal miasta Lublin lub w gabinecie 237. 

Kryteria: 

O stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w rodzinie którego dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z  wymienionych poniżej  okoliczności.  bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, rodziny niepełnej, zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznym, których nie można było przewidzieć).

O stypendium szkolne mogą ubiegać się także uprawnieni uczniowie z Ukrainy, którzy spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. W procedurze przyznawania zasiłków szkolnych kryterium dochodowe nie ma zastosowania.