1

Dnia 19 paździenika 2023 r. klasy 1bl, 2bl i 3al pod opieką p. Teresy Barć uczestniczyły w wykładach „Człowiek w środowisku” pod hasłem: „Rozwiązania oparte na zasobach przyrody”, w ramach Wielkiej Lekcji na Uniwersytecie Przyrodniczych w Lublinie. Udział uczniów w zajęciach pozwolił na zapoznanie się z tematyką z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Ponadto uczniowie poszerzyli wiedzę o problemach zagospodarowania ścieków, możliwości pozyskiwania energii z różnych źródeł oraz innowacyjnych technologiach wykorzystania odpadów w rekultywacji gleb. Przeprowadzone zajęcia były wprowadzeniem do wojewódzkiego konkursu ekologicznego dla szkół ponadpodstawowych.

Konkurs ekologiczny „Człowiek w środowisku” został objęty patronatem honorowym przez: Wojewodę Lubelskiego – Lecha Sprawkę, Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego; Lubelskiego Kuratora Oświaty – Teresę Misiuk; JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka.