Udostępnij na facebook.com Udostępnij na nk.pl Umieść w opisie gg Udostępnij na twitter.com

"Wyprawka szkolna" 2018/2019

Informujemy, że uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą skorzystać z Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. W roku szkolnym 2018/2019 wyprawka szkolna w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, jest udzielana uczniom:

1. słabowidzącym

2. niesłyszącym

3. słabosłyszącym

4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

Wniosek, wraz z kopią orzeczenia, składa się do Dyrektora Szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym. Termin składania wniosków zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły. Szczegółowych informacji udzielają Pedagog i Psycholog szkolny (pokój nr 237, nr tel. 81 740 40 19, wew.113).

Autor: Renata Korba